Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Nie som sám na svete

Väčšie kapitoly/časti knižiek

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova

Bratislava: RAABE, 2008

Kapitola v praktickej príručke pre tvorbu školských vzdelávacích programov Školské vzdelávacie programy (ed. M. Nogová) o tom, ako robiť multikultúrnu výchovu, ktorá je prierezovou témou v našom školstve.

Kultúrny šok v rozvojovej pomoci

Kultúrny šok v rozvojovej pomoci

Bratislava: Album, 2007

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici Globálne rozvojové vzdelávanie (ed. J. Lysý).

Ideál ženskej krásy v kultúre

Ideál ženskej krásy v kultúre

Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006

O ideále krásy napríkladoch sošiek z praveku a staroveku.

Pojmy používané v multikultúrnej výchove

Pojmy používané v multikultúrnej výchove

Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006

Kapitola v metodickej príručke pre multikultúrnu výchovu Multi-kulti na školách (ed. K. Šoltésová). Celú knižku možno nájsť na www.nadaciamilanasimecku.sk.

Občan a občianstvo

Občan a občianstvo

Veľký Biel: Pope print, 2001

Vysokoškolská učebnica. Ďalší autori: D. Čuchranová, V. Dúbravová, J. Lysý, B. Malík, P. Pánik.

Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite

Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite

Bratislava: Iris, 2001

Učebné texty k multikultúrnej výchove. Napísal som so študentmi FF UK a FF UKF.

Umenie a deti

Umenie a deti

Praha: Portál, 2001

Kapitola v knižke Předškolní a primární pedagogika (ed. Z. Kolláriková a B. Púpala).

Dzieło sztuki i jego funkcje w komunikacji międzykulturowej.

Dzieło sztuki i jego funkcje w komunikacji międzykulturowej.

Gdańsk:Uniwersytet Gdański, 2001

Kapitola o funkciách umeleckého diela so špeciálnym zreteľom na komunikáciu medzi kultúrami. Z knižky Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu v kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy (ed. B. Dziemidok). Publikované po poľsky.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava