Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Nie som sám na svete

Väčšie kapitoly/časti knižiek

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

Bratislava: Univerzita Komenského, 2019

O estetickej výchove na prvom stupni základnej školy. Ciele, metódy, hodnotenie, miesto v kurikule. Kapitola v knižke Kurikulum primárneho vzdelávania. Red. M. Kožuchová.

Formovanie regionálnej identity Bytče a kultúra

Formovanie regionálnej identity Bytče a kultúra

Bratislava : Univerzita Komenského, 2017

Prezentácia môjho výskumu, aké faktory formujú pocit Bytčanov, že sú Bytčania. Kapitola v knižke Formovanie identity v čase a priestore (B. Malík, ed.). Výsledok projektu VEGA Formovanie identity v čase a priestore (2014-2016).

Identita podľa estetiky

Identita podľa estetiky

Bratislava: Univerzita Komenského, 2016

Príspevok v zborníku Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča). Z projektu VEGA - Formovanie identity v čase a priestore.

Zmysel a možnosti rozvojového vzdelávania

Zmysel a možnosti rozvojového vzdelávania

Bratislava: Pontis, 2014

Úvodná kapitola vo vysokoškolskej učebnici Rozvojové vzdelávanie: témy a metódy (ed. M. Cenker).

Občan a multikulturalizmus na Slovensku

Občan a multikulturalizmus na Slovensku

Brno: Masarykova univerzia, 2013

Kapitola v brniansko-bratislavskej knižke o občianstve v globalizácii Občan a občanská společnost (ed. M. Goňcová, J. Lysý, R. Rybář). Hľadám odpoveď na otázku, či v SR žijeme v multikultúrnej spoločnost

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava