Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Projekty

Slovenské projekty
Medzinárodné projekty

Slovenské projekty

Výchova umelcov na umeleckej akadémii

Bol som vedeckým tajomníkom celoštátneho (ČSSR) výskumného projektu (1985-1989). Interdisciplinárny výskum bez ideologického vplyvu mohol existovať len preto, lebo ho viedlo nenápadné pracovisko na malej umeleckej akadémii.

Estetické výrazové kategórie

Bol som členom výskumného teamu (2001-2003), ktorý koordinovala FF UKF v Nitre a hlavne Ľ. Plesník. Výsledkom je výborný Slovník estetických výrazových kategórií.

Civilizačne-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

Bol som členom výskumného teamu štátnej objednávky (2003-2006). Koordinovala FF UKF v Nitre pod vedením Ľ. Plesníka.

Kurikulárna transformácia na stredných školách

Garantoval som humanitné vzdelávanie na stredných školách (2005-2007). Koordinoval Štátny pedagogický ústav a financoval Európsky sociálny fond. Tímy z tohto projektu plynule prešli do tvorby kurikulárnej reformy za D. Mikolaja.

Tréning kariérnych poradcov na stredných školách

Bol som členom riadiaceho teamu. (2005-2007) Financoval Európsky sociálny fond.

Východiská pre kurikulárnu reformu občianskeho vzdelávania na stredných školách

Koordinoval som projekt KEGA (2004-2006).

Budovanie interkultúrnej spoločnosti

Bol som členom riadiaceho teamu projektu Nadácie Milana Šimečku (2004-2006). Vznikli výborné učebné materiály.

Kurikulárna transformácia osemročného gymnázia

Garantoval som vzdelávaciu oblasť Kultúra v projekte Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (2006-2008). Financoval Európsky sociálny fond.

Rozvoj životných zručností

Bol som členom dvoch projektov na túto tému v rokoch 2005 a 2007. Financovala Nadácia pre deti Slovenska. Východiskom bol koncept životných zručností S. Kowalikovej - Integrované tematické vyučovanie.

Filozofická reflexia ideálu dobrého života

Bol som členom grantu VEGA pod vedením B. Šulavíkovej (2006-2008).

E-learningový kurz multikultúrnej výchovy

Bol som účastníkom a lektorom v projektoch Nadácie Milana Śimečku (2009 a 2011-2012). Moja prvá skúsenosť s e-learningom.

Filozofické myslenie a estetická percepcia v kontexte každodenného života

Bol som členom grantu VEGA pod vedením B. Šulavíkovej (2009-2011).

Globálne rozvojové vzdelávanie

Tvoril som učebné materiály v projekte o.z. Človek v ohrození (2011-2012).

Filozofické poradenstvo ako forma praktickej filozofie

Bol som členom grantu VEGA pod vedením B. Šulavíkovej (2012-2014).

Recipročné učenie sa

Bol som členom grantu Iuventa (pod vedením M. Nogovej 2012-2013). Financoval Európsky sociálny fond. Projekt o tom, ako sa deti dokážu vzájomne učiť.

Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania

Spolupracoval som s Nadáciou Milana Šimečku (2013-2014). Jeden z mála projektov, ktorý sa snažil zistiť skutočné výsledky vzdelávania.

Univerzitný vedecký park

Prírodovedný a medicínsky projekt, bol som členom humanitnej časti projektu - skúmali sme hodnotové súvislosti biomedicínskeho výskumu (2013-2015). Financovala Európska únia.

Formovanie identity v čase a priestore

Viedol som grant VEGA (2014-2016). Na príklade Bytče sme skúmali, ako funguje regionálna identita.

Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

Opakovane som bol jedným z lektorov v e-learningovom kurze Nadácie Milana Šimečku (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).

Školy, ktoré menia svet

Bol som a som garantom viacerých ročníkov projektu, ktorý koordinuje Inštitút pre aktívne občianstvo (2017-2022).

Experimentálne overovanie občianskej náuky

Bol som garantom projektu Inštitútu pre aktívne občianstvo, PdF UK a niekoľkých základných i stredných škôl (2020-2023).

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Bol som spolutvorcom podporného materiálu pre cvičných učiteľov na cvičných školách (2020-2023).

Podpora intervencie sociálnej práce s utečencami

Vytvoril som tréningový materiál o tom, ako vnímať kultúru utečencov na základe ich životných príbehov a ich správania (2023). Financované z projektu UNICEF.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava