Erich Mistrík, Aesthetican at Comenius University

Publikácie

Moje knižky
Väčšie kapitoly/časti
knižiek

Nie som sám na svete

Väčšie kapitoly/časti knižiek

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

Bratislava: Univerzita Komenského, 2019

O estetickej výchove na prvom stupni základnej školy. Ciele, metódy, hodnotenie, miesto v kurikule. Kapitola v knižke Kurikulum primárneho vzdelávania. Red. M. Kožuchová.

Formovanie regionálnej identity Bytče a kultúra

Formovanie regionálnej identity Bytče a kultúra

Bratislava : Univerzita Komenského, 2017

Prezentácia môjho výskumu, aké faktory formujú pocit Bytčanov, že sú Bytčania. Kapitola v knižke Formovanie identity v čase a priestore (B. Malík, ed.). Výsledok projektu VEGA Formovanie identity v čase a priestore (2014-2016).

Identita podľa estetiky

Identita podľa estetiky

Bratislava: Univerzita Komenského, 2016

Príspevok v zborníku Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča). Z projektu VEGA - Formovanie identity v čase a priestore.

Zmysel a možnosti rozvojového vzdelávania

Zmysel a možnosti rozvojového vzdelávania

Bratislava: Pontis, 2014

Úvodná kapitola vo vysokoškolskej učebnici Rozvojové vzdelávanie: témy a metódy (ed. M. Cenker).

Občan a multikulturalizmus na Slovensku

Občan a multikulturalizmus na Slovensku

Brno: Masarykova univerzia, 2013

Kapitola v brniansko-bratislavskej knižke o občianstve v globalizácii Občan a občanská společnost (ed. M. Goňcová, J. Lysý, R. Rybář). Hľadám odpoveď na otázku, či v SR žijeme v multikultúrnej spoločnost

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova

Bratislava: RAABE, 2008

Kapitola v praktickej príručke pre tvorbu školských vzdelávacích programov Školské vzdelávacie programy (ed. M. Nogová) o tom, ako robiť multikultúrnu výchovu, ktorá je prierezovou témou v našom školstve.

Kultúrny šok v rozvojovej pomoci

Kultúrny šok v rozvojovej pomoci

Bratislava: Album, 2007

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici Globálne rozvojové vzdelávanie (ed. J. Lysý).

Ideál ženskej krásy v kultúre

Ideál ženskej krásy v kultúre

Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006

O ideále krásy napríkladoch sošiek z praveku a staroveku.

Pojmy používané v multikultúrnej výchove

Pojmy používané v multikultúrnej výchove

Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006

Kapitola v metodickej príručke pre multikultúrnu výchovu Multi-kulti na školách (ed. K. Šoltésová). Celú knižku možno nájsť na www.nadaciamilanasimecku.sk.

Občan a občianstvo

Občan a občianstvo

Veľký Biel: Pope print, 2001

Vysokoškolská učebnica. Ďalší autori: D. Čuchranová, V. Dúbravová, J. Lysý, B. Malík, P. Pánik.

Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite

Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite

Bratislava: Iris, 2001

Učebné texty k multikultúrnej výchove. Napísal som so študentmi FF UK a FF UKF.

Umenie a deti

Umenie a deti

Praha: Portál, 2001

Kapitola v knižke Předškolní a primární pedagogika (ed. Z. Kolláriková a B. Púpala).

Dzieło sztuki i jego funkcje w komunikacji międzykulturowej.

Dzieło sztuki i jego funkcje w komunikacji międzykulturowej.

Gdańsk:Uniwersytet Gdański, 2001

Kapitola o funkciách umeleckého diela so špeciálnym zreteľom na komunikáciu medzi kultúrami. Z knižky Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu v kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy (ed. B. Dziemidok). Publikované po poľsky.

Kultúra a multikultúrna výchova. Culture and multicultural education.

Kultúra a multikultúrna výchova. Culture and multicultural education.

Bratislava: Iris, 1999

Ďalší autori: Satu Haapanen, Hannu Heikkinen, Roman Jazudek, Nataša Ondrušková, Rauni Räsänen. Titul hovorí sám za seba. Výsledok slovensko-fínskeho projektu. Bola to prvá väčšia publikácia o multikultúrnej výchove na Slovensku. Publikovaná dvojjazyčne, slovensko-anglicky.

Slovník spoločenských vied

Slovník spoločenských vied

Bratislava: SPN, 1997

Ďalší autori: Ladislav Kiczko, Marián Košč, Alexandra Krsková, Miroslav Marcelli, Ján Sopóci, Rastislav Tóth, Milan Zigo. Slovník filozofie, práva, sociológie, politológie, psychológie a estetiky. Samozrejme, ja som urobil len estetiku.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava