Estetik na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
Najnovšie pre študentov
Najnovšie projekty
Najnovšie publikácie
Stiahnuť súbor

Konz. hod. v LS: Ut 13-14:30, Štv 10-13.

13.2.2024

Podpora intervencie sociálnej práce s...

Vytvoril som tréningový materiál o tom, ako vnímať kultúru utečencov na základe ich životných príbehov a ich správania (2023). Financované z projektu UNICEF.

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických...

Bol som spolutvorcom podporného materiálu pre cvičných učiteľov na cvičných školách (2020-2023).

Experimentálne overovanie občianskej náuky

Bol som garantom projektu Inštitútu pre aktívne občianstvo, PdF UK a niekoľkých základných i stredných škôl (2020-2023).

Základy estetiky a etikety

Bratislava: SPN, 2019

Štvrté slovenské vydanie učebnice pre stredné školy.

Umenie a kultúra

Bratislava: Univerzita Komenského, 2019

O estetickej výchove na prvom stupni základnej školy. Ciele,...

Formovanie regionálnej identity Bytče a kultúra

Bratislava : Univerzita Komenského, 2017

Prezentácia môjho výskumu, aké faktory formujú pocit Bytčanov,...

V skratke o mne

Čo robím, moje funkcie a úspechy

Estetika, umenie, písanie, fotografie, Bratislava

Estetiku som spolu s filozofiou vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1978. Od r. 1990 učím estetiku, estetickú a multikultúrnu výchovu na Pedagogickej fakulte UK. To je profesia.

K umeniu ma prilákal kedysi dávno Vincent van Gogh a umenie ma už nepustilo. To je zážitok.

Píšem a publikujem od 17-tich rokov - umelecké kritiky, teoretické knižky, eseje, blogy. To je profesia a radosť.

Fotoaparáty som mal dávno, ale systematicky fotografujem veci a ľudí okolo seba od r. 2012. To je pôžitok.

Rád cestujem - to sú skúsenosti. Preto viem, že svet a ľudia sú rôznorodí, čo ma priviedlo k multikultúrnej výchove. To je presvedčenie a profesia.

Mám rád slobodu, čo ma drží pri občianskej výchove. To je postoj a profesia.

Narodil som sa v Bratislave roku 1954, vyrástol som v Bratislave a celý život v nej bývam. Mám ju totiž rád. To je emócia.

Študoval som estetiku, multikultúrnu a občiansku výchovu na študijných pobytoch v Indii, USA, Anglicku, Holandsku, Škótsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, v Čechách, zablúdil som aj do bývalého Sovietskeho zväzu. Veľa poučenia a skúseností.

Prednášal som na univerzitách vo Fínsku, USA, Česku a na rôznych inštitúciách v Rakúsku, Švédsku, USA, Nemecku, Česku, Holandsku. To už len sú skúsenosti.

Pozrite si aj môj ESTETICKÝ SLOVNÍK. Vždy nedokončený, ale dáva dobrý pocit.

Zamestnávateľov nebolo veľa:

Od 1990 Pedagogická fakulta UK v Bratislave

1980-1990 Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1978-1980 Slovenská televízia v Bratislave


ORCID ID: 0000-0001-6508-2703
SCOPUS ID: 260356666002002 - prof. zo Systematickej filozofie (menoval ma prezident Slovenskej republiky na návrh Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

1995 - Veľmajster Rádu etických drákov (menovali ma študenti mojej katedry, ktorí dali vyrobiť aj veľmajstrovský meč - každý rok s ním prijímam nových študentov a odchádzajúcich pasujem za rytierov rádu)

1994 - doc. z Teórie vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia Estetická výchova (na návrh Pedagogickej fakulty mi ho priznala Univerzita Komenského v Bratislave)

1989 - CSc. z Estetiky (udelila mi ho Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

1985 - PhDr. z Estetiky (udelila mi ho Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Od 2022 - člen Etickej rady Univerzity Komenského

2021-2022 - člen komisie č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia KEGA

2019-2020 - člen Panelu pre spoločenské vedy a hodnotiteľ Panelu pre humanitné vedy v Inštitucionálnom hodnotení vedy Karlovej univerzity, Praha

2016 - člen poroty súťaže Martinus Cena fantázie

2016-2020 - člen Vedeckej rady časopisu A&P, Časopisu pre umeleckú komunikáciu a subkultúru, Filozofická fakulta UKF v Nitre

Od 2015 - člen Redakčnej rady časopisu Výtvarná výchova, Pedagogická fakulta Karlova univerzita, Praha

Od 2014 - člen Redakčnej rady časopisu Journal of Social Science Education, Bielefeld Universität, Nemecko

2012-2019 - člen Pracovnej skupiny pre pedagogické vedy Akreditačnej komisie vlády SR

2010-2018 - riaditeľ Ústavu humanitných štúdií na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Od 2002 - člen výberovej komisie Detského činu roka

Od 1996 - člen Redakčnej rady časopisu CIVITAS, Filozofická fakulta UKF v Nitre

Medzi 1994 a 2008 s prestávkami 8 rokov prodekan Pedagogickej fakulty UK

1990-2008 - vedúci Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte UK.

1986-1990 - vedúci Výskumného a záznamového centra Vysokej školy múzických umení v Bratislave

1978-1979 - veliteľ čaty pešiakov v Československej ľudovej armáde :-(

1969-1973 - podpredseda triedy na Gymnáziu Metodova v Bratislave :-)

2021 - Ocenenie Veľvyslanec humanizmu, Spoločnosť Prometheus, Banská Bystrica

2019 - Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave

2016 - Pamätný list dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2015 - Ocenenie za pomoc pri rozvoji arteterapie, Terra terapeutica, Bratislava

2014 - Ocenenie Humanista roka, Spoločnosť Prometheus, Bratislava

2013 - Pamätná medaila Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

2011 - Pamätný list dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2010 - Certifikát o prekročení Severnej polárnej kružnice, Rovaniemi, Fínsko

2009 - Certifikát o absolvovaní e-learningového kurzu Multikultúrna výchova, Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

2007 - Prémia Literárneho fondu v Bratislave

2006 - Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 60. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

2005 - Osvedčenie o absolvovaní tréningu Rozvoja životných zručností, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

2004 - Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

2004 - Certifikát o aktívnej účasti v profesionálnom školení 2004 Programs Advancing Citizenhsip Education, Oklanoma Bar Association, Oklahoma Bar Foundation, Oklahoma City, USA

2004 - Certifikát o absolvovaní Letnej školy Výchova k demokratickému občanství a toleranci v multikulturní společnosti, Univerzita Palackého v Oloumouci, Česko

2001 - Čestný člen Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Štrbské Pleso

1996 - Certifikát o absolvovaní tréningového kurzu pre rozvoj manažmentu školy vo výchove k občianstvu, Vereniging de samenwerkende landelijke pedagogische centra, ´s-Hertogenbosch, Holandsko, Metodické centrum, Bratislava, Pedagogická fakulta UK, Bratislava

1994 - Certifikát o absolvovaní profesionálneho školenia Ethics and Civics, Vereniging de samenwerkende landelijke pedagogische centra, ´s-Hertogenbosch, Holandsko, Výskumný ústav pedagogický, Bratislava

1993 - Certifikát o absolvovaní profesionálneho kurzu Foundations of democracy, The Sage Colleges, Troy, NY, USA

1980 - Ocenenie v Televíznej žatve, Slovenská televízia v Bratislave

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
ESTETIK
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave
Kontakty
tel +421 2 9015 9181
e-mail erich[at]erichmistrik.sk
Adresa
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava